Algemene voorwaarden Yvonne Aben OntwikkelCoaching

 

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnbij genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

1. Opdrachtnemer: Yvonne Aben OntwikkelCoaching statutair gevestigd te Roermond onder KvK nummer 68457677 hierna te noemen opdrachtnemer, die op basis van een opdrachtovereenkomst, gesloten met de opdrachtgever, werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren ten behoeve van de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een opdrachtovereenkomst aangaat of is aangegaan met de opdrachtnemer.

3. Opdracht: De in onderling overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

4. Opdrachtovereenkomst: De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (meerzijdige rechtshandeling) schriftelijk overeengekomen opdracht ten behoeve van de opdrachtgever, welke (onder meer) een beschrijving van te verrichten werkzaamheden bevat.

5. Opdrachtuitvoerder: De natuurlijke of rechtspersoon die namens de opdrachtnemer belast is met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en alle werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer, en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Voorwaarden van de opdrachtgever of afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts rechtskracht, indien deze door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd en aanvaard. In geval van strijd tussen deze voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder, begrepen voorwaarden van de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting de algemene voorwaarden van Yvonne Aben OntwikkelCoaching van kracht zijn.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk in acht wordt genomen.

5. De opdrachtnemer behoudt het recht wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Eventuele wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes en opdrachtovereenkomsten van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hi/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2. De opdrachtnemer zal een opdracht schriftelijk bevestigen in de vorm van een opdrachtovereenkomst. Elk door de opdrachtnemer gedaan aanbod tot het doen uitvoeren van een opdracht blijft geldig gedurende 14 dagen na verschijningsdatum, tenzij anders wordt overeengekomen. Een opdrachtovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard door de opdrachtgever. Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat een aanpassing van de geoffreerde prijs zal ontstaan, zal hierover overleg worden gepleegd tussen opdrachtgever en -nemer.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 4. Het uitvoeren van opdrachten en het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

1. De opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij/zij doet dit in overleg met de opdrachtgever.

3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan.

4. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg, voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling middelen

1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zo goed mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en benodigde gegevens. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn. Op verzoek van de opdrachtnemer verschaft de opdrachtgever op locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en datanetaansluiting.

Artikel 6. Wijziging opdrachten

De opdrachtgever erkent dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen in de opdrachtovereenkomst, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd door de opdrachtnemer.

Artikel 7. Contractduur/Uitvoeringstermijn

Bij sommige opdrachten kan de duur van de opdracht worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de verstrekte informatie en de medewerking die wordt verleend. De opdrachtnemer kan daarom niet altijd vooraf aangeven hoe lang de looptijd voor het uitvoeren van de opdracht exact zal zijn. Voor zover geen contractduur is overeengekomen, is de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer aangegaan voor onbepaalde tijd. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd en voldaan. Indien de eindafrekening onverhoopt niet akkoord is, dient de opdrachtgever dit binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. Indien niet binnen deze termijn is gereageerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de opdrachtovereenkomst of eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Een dergelijke beëindiging dient schriftelijk met motivatie aan de wederpartij te worden kenbaar gemaakt. Indien de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaat, houdt opdrachtnemer zich het recht voor op volledige compensatie voor de resterende afgesproken werkzaamheden, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks factuurbedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, ter bepaling van de omvang van compensatie. Opdrachtnemer mag voortijdig beëindigen als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht niet in redelijkheid kan worden gevergd. De opdrachtnemer behoudt de aanspraak op betaling van facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten ter beschikking zullen worden gesteld. Opdrachtnemer zal dan jegens de opdrachtgever geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd zijn. In geval één van beide partijen faillissement of surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder in achtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9. Annuleren van de opdracht

Annulering vooraf van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. De opdracht kan door de opdrachtgever tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos worden geannuleerd. In geval dat een opdracht korter dan 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, zal de opdrachtnemer een eenmalig bedrag in rekening brengen ten bedrage van een gemiddeld maandelijks honorarium. De opdrachtnemer is in geval van annulering nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade.

Artikel 10. Tarieven en betalingsvoorwaarden

Het tarief (exclusief BTW) dat in rekening wordt gebracht is, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer. Reisuren en verreden kilometers, kunnen eveneens in rekening worden gebracht. Ook door opdrachtnemer gemaakte kosten worden, tenzij anders overeengekomen, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit: verzendkosten, vervoers- en/of verblijfkosten, leges, gebruikte materialen, telefoonkosten- en facturen van ingeschakelde derden. Het honorarium en de genoemde kosten worden maandelijks bij factuur in rekening gebracht. Betaling daarvan dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na deze vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere manier tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever, zowel de werkelijke gerechtelijke als de werkelijke buitengerechtelijke kosten. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). Bezwaren tegen juistheid van een factuur kunnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk met motivatie aan de opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.

Artikel 11. Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. Modellen, (analyse)technieken en instrumenten waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en/of in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

2. De opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

2. Moet de opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan (door de wet of de bevoegde rechter aangewezen) derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling staat.

2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Als de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden geldt de verdere beperking van de hier omschreven aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste twee maanden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voor hun geleden schade uit welke oorzaak dan ook.

5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 14. Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht

1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en - volgens de wet - ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan (naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen) alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

3. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Is de opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. De opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Geschillen

1. Wanneer enig geschil ontstaat zullen partijen onmiddellijk te goeder trouw in overleg treden teneinde een dergelijk geschil in der minne te op te lossen

2. Blijkt het onmogelijk een geschil op te lossen dan zal dit worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer is gevestigd. Er is sprake van een geschil indien één der partijen dat schriftelijk verklaart.

Artikel 18. Vindplaats algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Roermond en in te zien op c.q. te downloaden van de site www.kvk.nl

Contact gegevens

Gebroekerdijk 1

6101 VT Echt

M: 06-13118311

E:


Facebook 46LinkendIn 46

Erkend Coach

Logo StirLogo Insights Discovery